Produkty Home Menu

OCHRONA DANYCH


Informacja o ochronie danych zgodnie z RODO

W dniu 25.05.2018 weszło w życie europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ("RODO"). Zaktualizowaliśmy także naszą Politykę prywatności. Wypełniamy nasz obowiązek przekazywania informacji zgodnie z artykułami 13 i 14 ("RODO") oraz poniższymi przepisami o ochronie danych. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi i przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka") określa, w jaki sposób Daiwa Germany GmbH ("my", "nas" i "nasz") będzie przetwarzać jako administrator danych dane osobowe naszych klientów i partnerów biznesowych oraz ich pracowników ("Ty" i "Twoje") oraz środki techniczne jak i procesy technologiczne, które wdrożyliśmy, aby zapewnić ich odpowiednią ochronę. Podanie takich informacji jest jednym z wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 ("RODO").

Niniejsza Polityka nie tworzy żadnego stosunku umownego między Tobą a nami i możemy ją od czasu do czasu zmieniać.


1. Administrator i inspektor ochrony danych

 1. Dane kontaktowe administratora

  Daiwa Germany GmbH
  Georg-Brauchle-Ring 23-25
  80992 München
  Germany

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Daiwa Germany DSB:
  Masahiko Kimura
  E-mail: DPO@daiwa.de

2. Przetwarzanie danych zgodne z prawem

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 1. jeżeli wyraziłeś zgodę (możesz ją w każdej chwili wycofać, składając wniosek na dane kontaktowe podane poniżej) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do dostarczenia naszych produktów lub usług Tobie/Twojemu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do odpowiedzi na żądanie Ciebie/Twojego pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do utrzymania naszej relacji z Tobą/Twoim pracodawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 5. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 6. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec pierwszego z wymienionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Jakie dane osobowe o Tobie gromadzimy

3.1 Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych o Tobie:

 1. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe oraz data urodzenia;

 2. informacje o naszych produktach, które posiadasz Ty/Twój pracodawca;

 3. Twoja rola, stanowisko i/lub stanowisko w ramach zatrudnienia;

 4. szczegóły dotyczące Twoich preferencji co do rodzaju wydarzeń lub materiałów marketingowych;

 5. dane dotyczące Twojego dostępu do naszych lokali, systemów, stron internetowych; I

 6. Twoje wiadomości, opinie lub wkład w ankiety i kwestionariusze.

3.2 Podanie przez Ciebie danych osobowych może być obowiązkowe, abyśmy mogli zarządzać naszą działalnością i operacjami, utrzymywać nasze relacje z Tobą/Twoim pracodawcą, dostarczać nasze produkty lub usługi Tobie/Twojemu pracodawcy lub przestrzegać nasze obowiązki prawne i regulacyjne. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie utrzymać naszej relacji z Tobą/Twoim pracodawcą lub dostarczać Tobie/Twojemu pracodawcy naszych produktów lub usług.

3.3 Dokładamy wszelkich starań, aby zachować dokładność i kompletność przechowywanych przez nas danych osobowych oraz aby wszystkie Twoje dane osobowe były aktualne. Możesz jednak nam w tym znacznie pomóc, niezwłocznie się z nami kontaktując, jeśli zajdą jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych lub jeśli dowiesz się, że posiadamy niedokładne dane osobowe dotyczące Ciebie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niedokładnych, nieautentycznych, wadliwych lub niekompletnych danych osobowych, które nam przekazujesz.

4. W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Zwykle zbieramy Twoje dane osobowe na podstawie informacji, które Ty/Twój pracodawca przekazujesz w trakcie relacji pomiędzy Tobą/Twoim pracodawcą a nami. Zwykle będzie to odbywać się poprzez [wysyłanie nam przez Ciebie/Twojego pracodawcę e-maili i innej korespondencji, wizytówek, formularzy i dokumentów używanych podczas rejestracji przez Ciebie/Twojego pracodawcę na naszych listach aktualności dotyczących marketingu lub danych rynkowych, gdy zostaniesz wskazany jako osoba upoważniona do handlować w imieniu swojego pracodawcy, dane rejestracyjne, których Ty/Twój pracodawca używasz, aby uzyskać dostęp do naszych produktów lub usług w Twoim imieniu lub w imieniu Twojego pracodawcy.]

Możemy również gromadzić Twoje dane osobowe z innych źródeł, takich jak spółki należące do naszej grupy, nasi dealerzy lub partnerzy detaliczni, wydawcy czasopism, firmy PR, agencje zapobiegania oszustwom, agencje informacji kredytowej, dane agencji rządowych i media społecznościowe.

5. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z zarządzaniem naszą relacją z Tobą/Twoim pracodawcą oraz dostarczaniem Tobie/Twojemu pracodawcy naszych produktów i usług w następujących celach:

 1. aby zapewnić Tobie/Twojemu pracodawcy żądane produkty lub usługi;

 2. aby odpowiadać na wiadomości lub posty Twojego/Twojego pracodawcy kierowane do nas;

 3. aby zarządzać naszymi gwarancjami na zarejestrowane produkty;

 4. aby dostarczać Tobie/Twojemu pracodawcy materiały promocyjne i marketingowe na temat naszych produktów i usług, którymi naszym zdaniem możesz być zainteresowany(a) Ty/Twój pracodawca;

 5. w celu zarządzania, rozwijania i ulepszania naszej oferty produktów, usług, sklepów, systemów informatycznych i stron internetowych;

 6. w celu monitorowania i oceny zgodności z prawem oraz naszymi politykami i standardami;

 7. w celu spełnienia naszych obowiązków i żądań prawnych i regulacyjnych w dowolnym miejscu na świecie, w tym raportowania i/lub poddawania się audytom przez krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne;

 8. w celu prania pieniędzy, kontroli finansowych i kredytowych oraz w celu zapobiegania oszustwom i przestępstwom oraz ich wykrywania;

 9. w celach administracyjnych związanych z bezpieczeństwem i dostępem do naszych systemów, lokali, platform oraz stron internetowych i aplikacji;

 10. w celu przestrzegania nakazów sądowych oraz wykonywania i/lub obrony naszych praw;

 11. w jakimkolwiek innym uzasadnionym celu biznesowym;

 12. oraz w inny sposób dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo lub regulacje.

6. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane (w tym udostępniane lub przechowywane w) kraju lub terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), w tym do krajów, których przepisy mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jaki obowiązuje w EOG. W szczególności możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom należącym do naszej grupy poza EOG, w tym Japonią. Zapewnimy, że wszelkie tego typu transfery międzynarodowe będą podlegały odpowiednim lub odpowiednim zabezpieczeniom wymaganym przez RODO. Możesz uzyskać kopie odpowiednich dokumentów zabezpieczających, składając wniosek, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

7. Kiedy możemy ujawnić Twoje dane osobowe

Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani handlować Twoimi danymi osobowymi. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie następującym odbiorcom:

 1. do spółek naszej grupy;

 2. firmom zatwierdzonym lub wyznaczonym przez Ciebie;

 3. stronom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu (takim jak nasi dostawcy systemów, w tym dostawcy usług w chmurze internetowej);

 4. podmiotom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe we własnym imieniu, ale poprzez świadczenie Tobie lub Twojemu pracodawcy usługi w naszym imieniu (takim jak nasi dostawcy);

 5. firmom świadczącym usługi w zakresie kontroli defraudacji pieniędzy, ograniczania ryzyka kredytowego i innym celom zapobiegania oszustwom i przestępstwom oraz firmom świadczącym podobne usługi, w tym instytucjom finansowym, agencjom informacji kredytowej i organom regulacyjnym, którym udostępniane są takie informacje;

 6. jakiejkolwiek stronie trzeciej, na którą cedujemy lub odnawiamy którekolwiek z naszych praw lub obowiązków;

 7. każdemu potencjalnemu nabywcy w przypadku sprzedaży jakiejkolwiek części naszej działalności lub aktywów; I

 8. dowolnemu rządowi, agencji regulacyjnej, organowi egzekucyjnemu lub giełdowemu lub sądowi, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa lub regulacji lub na ich żądanie.

8. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymogami art. 32 RODO i § 19 TTDSG w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Wszyscy pracownicy biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych zobowiązani są do zachowania tajemnicy danych.

9. Twoje prawa w związku z gromadzonymi przez nas danymi osobowymi

9.1 Zgodnie z RODO masz prawo:

 1. żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności możesz żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienie prawa do odwołania, pochodzenie Twoich danych, jeżeli nie zostały przez nas zebrane, a także istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, jeżeli ma to zastosowanie, istotnych informacji o ich szczegóły;

 2. zgodnie z art. 16 RODO zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;

 3. zgodnie z art. 17 RODO, żądania usunięcia przechowywanych u nas Twoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny, lub jest to niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

 4. na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile kwestionujesz prawidłowość danych, kwestionujesz ich przetwarzanie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i dane nie są nam już potrzebne, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wnosisz sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania;

 5. zgodnie z art. 20 RODO Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub do ich posiadania lub żądania przeniesienia do innego administratora

 6. zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej nam zgody. W związku z tym nie będziemy już w przyszłości przetwarzać danych opartych na tej zgodzie. zgoda nie może być kontynuowana w przyszłości; I

 7. na podstawie art. 77 RODO do złożenia skargi do organu nadzorczego. Możesz także skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub organem nadzorczym właściwym dla naszego miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 8. zgodnie z art. 21 RODO wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. jest skierowany. W tym ostatnim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które jest realizowane bez realizacji przez nas bez określenia konkretnej sytuacji. Masz możliwość wyrażenia sprzeciwu telefonicznie, e-mailem, faksem lub na nasz adres pocztowy podany na początku niniejszej informacji o ochronie danych. 

9.2 W każdej z sytuacji wymienionych powyżej możemy poprosić Cię o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez dostarczenie nam kopii ważnego dowodu tożsamości, abyśmy mogli spełnić nasze obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu danych.

10. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe przez okres trwania relacji biznesowej pomiędzy klientem a nami. Obejmuje to również rozpoczęcie umowy (przedumowny stosunek prawny) i przetwarzanie umowy.

Ponadto przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe, o ile jest to konieczne ze względu na prawne obowiązki przechowywania i dokumentowania danych. Obowiązki takie wynikają m.in. z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz niemieckiego kodeksu podatkowego (AO). Ponadto inne przepisy ustawowe mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania, np. zachowanie dowodów w zakresie ustawowych przepisów o przedawnieniu.

Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia obowiązków i praw umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów uzasadnionych naszym nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1 ) (f) RODO. Nadrzędny uzasadniony interes istnieje na przykład wtedy, gdy usunięcie nie jest możliwe lub możliwe jedynie przy nieproporcjonalnym wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania, a przetwarzanie do innych celów jest wykluczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

11. Marketing bezpośredni

Jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz, aby my lub którakolwiek ze spółek naszej grupy udostępniała Ci informacje o naszych produktach i usługach oraz inne materiały marketingowe, nie będziemy się z Tobą dalej kontaktować w celach marketingu bezpośredniego. Możesz się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

12. Pliki cookie i narzędzia stron trzecich

"Cookie" to mały plik tekstowy przechowywany na dysku twardym lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie są generowane przez serwery internetowe, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, przesyłane do komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika i przechowywane w celu późniejszego dostępu. Wykonują szereg funkcji związanych z przeglądaniem stron internetowych i są wykorzystywane do różnych celów, takich jak śledzenie użytkowników ze strony na stronę w witrynie internetowej. Może to poprawić komfort korzystania ze strony internetowej, umożliwiając personalizację witryny m.in. preferencje użytkownika i aktywność przeglądania.

Używamy plików cookie tylko w niektórych obszarach tej witryny, a cele, dla których są one wykorzystywane, są szczegółowo opisane poniżej. Nie masz obowiązku akceptowania plików cookie i możesz zmodyfikować swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie. Jeśli jednak to zrobisz, może to mieć wpływ na komfort przeglądania i niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Ta strona korzysta z następujących plików cookies:

12.1 Własne pliki cookie

Zgoda na plik cookie

Nazwa: "ustawienia stron internetowych"

Cel: Przechowywanie ustawień użytkownika

Czas przechowywania: 1 miesiąc

PHP Session Cookie

Nazwa: "DCS"

Cel: Autentyfikacja uzytkownika przez serwer dla sesji php (np. logowanie)

Czas przechowywania: sesja

12.2 Pliki cookie/narzędzia stron trzecich

Google Analytics

Nazwa: "_ga" and "_ga_[ID]"

Czas przechowywania: 1 rok

Zamiar:

Jeśli wyraziłeś zgodę, ta witryna korzysta z Google Analytics 4, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC. Administratorem użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Informacje zebrane za pomocą plików cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google Analytics 4 ma domyślnie włączoną anonimizację adresów IP. Ze względu na anonimizację IP, Twój adres IP zostanie obcięty przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Twoje zachowanie użytkownika jest rejestrowane w formie "zdarzeń". Wydarzenia mogą być:

Nagrano także:

W naszym imieniu Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny i tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics służą do analizy wydajności naszej witryny internetowej.

Odbiorcami danych są/mogą być:

W przypadku przekazywania danych do USA Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) 10 lipca 2023 r. Google LLC posiada certyfikat EU-US Privacy Framework. Ponieważ serwery Google są rozproszone na całym świecie i nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia do krajów trzecich (na przykład Singapuru), zawarliśmy również z Google standardowe klauzule umowne UE.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności witryn stron trzecich, kliknij ten link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Youtube

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, nasza witryna korzysta z YouTube, usługi strumieniowego przesyłania wideo firmy Google LLC. Administratorem użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). 

Podczas kontaktu z serwerami YouTube zapisywane są pliki cookies z serwisu YouTube. W takim przypadku serwery YouTube są również informowane o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube umożliwia również bezpośrednie przyporządkowanie Twoich zachowań podczas przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą przekazania danych do Google Inc. jest decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 44, 45 RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności witryn stron trzecich, kliknij ten link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Otwarta mapa StreetMap

Niektóre strony tej witryny zawierają mapy udostępnione przez fundację OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania. OpenStreetMap to narzędzie do mapowania typu open source. Integracja mapy z naszą witryną odbywa się za pomocą ramki iframe lub poprzez pobranie tzw. kafelków (obrazów map) z serwera OpenStreet Map. W rezultacie Twój adres IP jest przesyłany do serwera OpenStreetMap. Ponadto ustawiany jest plik cookie sesji.

Podstawą prawną integracji OpenStreetMap jest § 25 ust. 1 TTDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ integrujemy OpenStreetMap wyłącznie za Twoją zgodą.

Informacje na temat prywatności danych i warunków prawnych w Openstreetmap można znaleźć pod następującymi linkami:

13. Jak aktualizujemy lub zmieniamy niniejszą informację o ochronie prywatności

Możemy zmieniać lub aktualizować części tego powiadomienia, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami lub w związku z aktualizacją naszych wewnętrznych praktyk. Zrobimy to poprzez aktualizację niniejszej Polityki prywatności. Niekoniecznie zostaną Państwo bezpośrednio powiadomieni o takiej zmianie. Dlatego też prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby mieć pełną świadomość wszelkich zmian i aktualizacji.

14. Jak złożyć skargę do organów ds. prywatności

Masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych, jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa do ochrony danych. Naszym właściwym organem ds. ochrony danych jest Bawarski Urząd Nadzoru Ochrony Danych (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht), z którym można się skontaktować pod adresem:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Skrzynka pocztowa 1349
91504 Ansbach
Germany

Telefon: + 49 (0) 981 180093-0
E-mail: poststelle@lda.bayern.de
Strona internetowa: https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

Data aktualizacji: 13.11.2023

 
 
PL HU EN DE

Szanujemy twoją prywatność

Używamy technicznego pliku cookie dla otworzonej sesji (wygasa po zakończeniu sesji). Twoja pełna zgoda na pliki cookies oraz treści zewnętrzne zapewnia Ci większy komfort i pozwala nam udoskonalać tę ofertę.

Konfiguracja & szczegóły
Informacje o stronie Ochrona danych Prawne aspekty